Органи школе/стручна већа


Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/bracaaks/public_html/wp-includes/functions.php on line 5384

Управу школе чине:

директор школе: Љиљица Рашић

секретар школе: Биљана Михајловић

шеф рачуноводства: Снежана Декић

административни радник: Јелена Станојевић

као и стручни садрадници:

Јелена Ђокић, педагог и

Данијела Јанићијевић, психолог.

Стручни органи школе су:

 • наставничко веће
 • одељењска већа
 • стручна већа за разредну наставу - координатор Зоран Ћирковић
 • стручна већа за области предмета и то:
  • стручно веће за српски језик - координатор Данијела Благић 
  • стручно веће за области природних наука (математика, физика, техничко и иформатично образовање, информатика и рачунарство) - координатор Саша Младеновић
  • стручно веће за области природних наука (географија, биологија, хемија) - координатор Владимир Смиљић
  • стручно веће за област друштвених наука (енглески, руски, историја) - координатор Милена Стојановић
  • стручно веће за области вештина (физичко васпитање, музичка култура, ликовна култура) - координатор Богданка Мирић
 • стручни актив за развој школског програма - координатор Јелена Ђокић, као и 
 • педагошки колегијум кога чине: руководилац стручног већа за разредну наставу, руководиоци стручних већа за области предмета, стручни сарадници, руководиоци одељењских већа за предметну наставу.
  Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

У оквиру наше школе постоје и:

 • стручни тим за вредновање и самовредновање рада школе - координатор Александар Стојановић
 • стручни тим за стручно усавршавање - координатор 
 • тим за заштиту деце од насиља - координатор Данијела Јанићијевић.

 

Савет родитеља:

Савет родитеља расправља и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе. Њега чине 27 чланова, по један представник из сваког одељења. Председник савета родитеља је Љиљана Смиљић Маџар.